page-header-image

ממונה אנרגיה

ממונה אנרגיה

חברת נידן מספקת שירות "ממונה אנרגיה" לארגונים, מוסדות ורשויות ממונה אנרגיה מחברת נידן מביא עמו ידע, מקצועיות, ניסיון רב, ציוד מדידה, ונהלי עבודה ולכן פעילותו משמעותית לארגון בתהליך ההתייעלות האנרגטית.

על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), חייב כל מפעל או תאגיד שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך נפט(טשע"נ), למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. על הממונה להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד מאושר, או לעמוד בבחינת פטור מטעם אגף שימור אנרגיה.

שרות ממונה האנרגיה כולל את הפעילויות הבאות:
 • זיהוי גורמים שונים בארגון התורמים לאיבוד אנרגיה וטיפול בהם ובכך לחסוך ולייעל את הארגון.
 • מעקב שוטף אחר צריכות והוצאות האנרגיה של הארגון.
 • ניתוח וחישוב צריכת האנרגיה (ליחידת מוצר, או לפי בסיס כמותי אחר, שטח במ"ר, שעת פעילות וכד').
 • התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים להשגת יעילות מרבית של תשתיות האנרגיה השונות בארגון.
 • טפול בטכנולוגיה למדידת אנרגיה ומערכות בקרה, ניטור וניהול אנרגיה.
 • הכנת דו"ח צריכת אנרגיה שנתית – דיווח שנתי למשרד האנרגיה על צריכות האנרגיה השנתיות של הארגון בהתאם לתקנה המחייבת.
 • ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה וביחידות קירור;
 • ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים.
 • ייעוץ בבחירת רכש וספקי פתרונות.
 • המלצה על פעולות התייעלות אנרגטית וקידומן
 • ביצוע הדרכות וימי עיון, לעובדי הארגון בנושא חיסכון והתייעלות אנרגטית.
customers logos

"מפעל צרכן" יגיש לממונה במשרד האנרגיה דו" ח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. הדוח יוגש בכל שנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת לתקופת הדיווח.

חברת נידן תשמח לסייע במילוי והגשת דוח הצריכה השנתית למשרד האנרגיה - צור קשר