page-header-image

מחשבון אנרגיה

מחשבון אנרגיה או מחשבון שווה ערך טון נפט- הוא כלי לבדיקת חובת ביצוע סקר אנרגיה.

המחשבון ממיר את סך תצרוכת האנרגיה בארגון ליחדות שווה ערך טון נפט.