רקע: הטמעת תהליך שינוי בתרבות צריכת האנרגיה בארגון.
מטרת השירות: מתן הדרכה בתחום ניהול האנרגיה על מנת להשיג מודעות ויכולות ביצועיות שמטרתן                                להביא להתייעלות אנרגטית בשני רבדים: ברמה הניהולית וברמה כלל ארגונית.
שיטה: הדרכה הינה מוצר משלים לתוכנית העבודה להתייעלות אנרגטית.
במסגרת זו ניתנת הדרכה ייעודית ומידע נגיש בתחום ניהול האנרגיה לכל דרגי המנהלים, במידה המאפשרת                           להם לבחור את פעילויות ניהול האנרגיה מתאימות. ניתן לשלב גם הדרכה כלל ארגונית על מנת להטמיע                                   ביעילות את תרבות צריכת האנרגיה בכלל הארגון.
ההדרכה תותאם לקהלי יעד מגוונים כגון: מנהלי אחזקה, מנהלי רכש, מנהלי רצפת ייצור, מנהלי יחידות בארגון ועוד.
הדרכה תינתן בנושאים כגון: נצילות ציוד חשמלי, שיקולים בגריטת ציוד, גיבוש נהלים תומכי התייעלות אנרגטית,                      שימוש בכלים תומכי החלטות בניהול אנרגיה ועוד.

דוגמאות לנושאים לימי עיון/הדרכות/מפגשים חד פעמיים
 • ביצוע פעולות מיידיות להתייעלות בבית הפרטי
 • התארגנות לקראת חודשי החורף/קיץ
 • ביצוע שימור בבית הספר ובבית הפרטי בעלות מזערית (אם בכלל)
 • שימוש יעיל בבניין למטרת שימור אנרגיה מכסימלית
 • סקירת שיטות ומערכות איקלום מבנים
 • סקירת שיטות וטכנולוגיות לתאורת פנים וחוץ
 • בחירת טכנולוגיה מתאימה והתאמת אופן השימוש לצרכן
 • חישובי השקעות קטנות במוצרים להתייעלות אנרגטית
 • התגברות על חסמים בתהליכי ההתייעלות האנרגטית
 • הירתמות חברתית לתהליכי התייעלות בצריכת משאבים
 • משמעות ההתייעלות על הוצאות בבית הספר ובבית הפרטי
 • הוצאות בבית הספר ובבית הפרטי
 • הצגת נתונים השוואתיים של צריכת האנרגיה במוסדות המועצה (למשל מוסדות החינוך).
 • ניהול משאב האנרגיה בהיבט העירוני – חשמל ודלקים-
 • פיקוח יעיל על הצריכה – התבוננות בחשבונות
 • סקירת פעילויות עירוניות להתייעלות בצריכת האנרגיה
 • בדרך להגשמת החזון – כיצד משפיעים על תושבי העיר

תוצאות: הקניית כלים לקבלת החלטות בניהול וביישום יעיל של משק האנרגיה בארגון.
יתרון נידן: נידן מעודדת תוכנית הדרכה הנעשית בחלקה מתוך הארגון או על ידי גופי תקינה ממשלתיים.
שיטה זו הוכחה כאפקטיבית בהטמעת התהליך ומקצרת את זמן החזר ההשקעה.

הדרכות והרצאות