page-header-image

אנרגיה סולארית

אנרגיה סולארית והתייעלות אנרגטית

חברת נידן מספקת ייעוץ ולווי טכני ועסקי לחברות וארגונים, בפרויקטים בתחומי האנרגיה שתכליתם בניית משק חשמל עצמאי, יעיל וכלכלי באמצעות שילובם של מתקנים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  לצד פתרונות בתחומי ההתייעלות האנרגטית. החברה תבצע אפיון והגדרה של מערכת הסולארית המתאימה לאתר הלקוח, לאחר בדיקת היתכנות  טכנולוגית/הנדסית להקמת מערכת סולארית.

חברת נידן מבצעת שירותי: ייעוץ, תכנון, ופיקוח להקמת מערכות סולאריות ברשויות, מוסדות, תעשייה ומסחר, אזורים חקלאיים, בתי ספר וכד'

מתמחה במתן פתרונות התפורים לצרכי הלקוח.

פירוט הפעולות העיקריות בהובלת פרויקט סולארי:
 • בחינת היתכנות הפרויקט
 • סקר גגות
 • ליווי תהליך ביצוע אבני הדרך שהוגדרו ע"י חברת חשמל (פתיחת הזמנת חיבור בחברת החשמל כולל הגשת כלל המסמכים עד קבלת אישור כניסה למכסה).
 • כתיבת מפרטים טכניים והסכם התקשרות מפורט הכולל גם מפרט תחזוקה, השוואה ובדיקה של ההצעות שתתקבלנה ע"י הקבלנים השונים, דירוגן והמלצה לקבלת הקבלן הזוכה
 • כתיבת מפרטים למכרזים לכל אתר להתקנת מערכות סולאריות וניהולם, קביעת הציוד הרלוונטי.
 • הכנת תוכנת עסקית לכל מתקן ועמידה ביעדים.
 • פיקוח עליון על הקבלנים המבצעים ועל נהלי עבודה וטיב העבודה התקינים. מעקב אחר ביצוע אבני הדרך, כתיבת דוח התקדמות בכול שלבי הביצוע, פיקוח על הקמת תשתית החשמל, התקנת הפאנלים ועיגונם, התקנת הממירים.
 • מעקב אחורי תפוקת וביצועי המערכת. בדיקת המתקן ומסירתו.
 • הכנת מערך ניטור ובקרה מתוקשב בכל הנושאים הקשורים למעקב אחרי התפוקה של המערכות.
 • קשר אל מול הגורמים השונים המעורבים בביצוע הפרויקט.
 • כתיבת והגשת דוחות סיכום על הפרויקט לאחר חיבור המתקנים לרשת.
 • הגשת דוחות ביצוע וניטור.
 • הצגת נתוני הפרויקט לציבור אם נדרש ע"י הרשות לעידוד וחשיפת המגזר העסקי והפרטי להתקנת מערכות PV והתייעלות אנרגטית.
 • מתן המלצות לחיובי צרכני משנה במונה נטו או לחשבון לחברת החשמל